موضوعات در حال تحقیق

موضوعات در حال تحقیق

رفتارهای غیرعقلایی

حوزه جدید از اقتصاد تحت عنوان اقتصاد رفتاری ایجاد شده است. 

Gamification

گیمی فیکیشن یا بازی گونه سازی

 .استفاده از اجزای متداول در بازی و تکنیک های طراحی  بازی در حوزه های غیر بازی است 
امروزه از این علم در بخش های مختلف کسب و کار مانند بازاریابی و وفادار سازی مشتریان،منابع انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان و نیز در حوزه های تغییرات رفتاری استفاده می کنند.

تفاوت بین بازاریابی، تبلیغات و پروپاگاندا

 تبلیغات مفاهیم کاملاً مرتبطی از دنیای کسب‌وکار هستند، درحالی‌که پروپاگاندا اصطلاح از حوزه ارتباطات عمومی است که اشاره به‌دروغ و سخن کذب دارد که افراد یا گروه‌ها به‌منظور نشان دادن حمایت و پشتیبانی خود از یک هدف یا دلیل خاص منتشر می‌کنند تبلیغات مفاهیم کاملاً مرتبطی از دنیای کسب‌وکار هستند، درحالی‌که پروپاگاندا اصطلاح از حوزه ارتباطات عمومی است که اشاره به‌دروغ و سخن کذب دارد که افراد یا گروه‌ها به‌منظور نشان دادن حمایت و پشتیبانی خود از یک هدف یا دلیل خاص منتشر می‌کنند.